Opplæring av ansatte

Opplæring av ansatte som håndterer farlig avfall

ADRs kapittel 1.3 stiller krav til opplæring av personale´som håndterer farlig gods.

Opplæringen skal være tilpasset den ansattes ansvar og arbeidsoppgaver.
Sikkerhetsrådgiveren kan besørge opplæringen.

Opplæringen omfatter to punkter:

Opplæring for alminnelig kjennskap:
Personalet skalvære kjent med de alminnelige kravene i bestemmelsene om transport av farlig gods.

Opplæring for spesielle arbeidsoppgaver:
Personalet skal gis detaljert opplæring i de bestemmelsene om transport av farlig gods som svarer direkte til den enkeltes arbeidsoppgaver.

Opplysninger om opplæring som er gitt, skal oppbevares av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Opplæringen skal suppleres med periodiske oppfriskningskurs. Når en arbeidstaker bytter arbeidsgiver skal opplæringen kontrolleres

Verdi As har sikkerhetsrådgiver som kan gi opplæring til kravene i ADR – håndtering av farlig gods og annet opplæring av personell som arbeider med farlig avfall.