Sikkerhetsrådgiver

Er du i kontakt med farlig gods? Usikker på reglene om sikkerhetsrådgiver i ADR?

Dersom din bedrift klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar for transport, formidler transport, transporterer, losser eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane, krever lovverket at det skal utpekes sikkerhetsrådgiver.

.facebook_1486632911070Sikkerhetsrådgiveren skal legge til rette for at virksomheten kan foregå på en mest mulig sikker måte. Dette gjøres blant annet ved å:
•gi råd om transport av farlig gods
•kontrollere at bestemmelsene for transport av farlig gods overholdes
•sørge for at ansatte i virksomheten får hensiktsmessig opplæring
•sørge for at det utarbeides årsrapport og uhellsrapporter
•sørge for at virksomheten har tilstrekkelige rutiner/instrukser for sin håndtering av farlig gods

Alle personer som skal fungere som sikkerhetsrådgiver må avlegge og bestå eksamen, ved bestått eksamen vil personen motta et kompetansebevis. DSB utpeker administrator for eksamen for sikkerhetsrådgiver.

Sikkerhetsrådgiveren skal sørge for at det forebyggende sikkerhetsarbeidet settes i system på en måte som gagner sikkerheten i den aktuelle virksomheten.

En sikkerhetsrådgiver kan være ansatt i virksomheten eller oppgavene kan settes bort til en ekstern virksomhet/sikkerhetsrådgiver. Verdi AS har ansatte med lang erfaring fra avfallsbransjen og sertifisert sikkerhetsrådgiver. Vi kan derfor tilby avfallsvirksomheter som håndterer farlig avfall/farlig gods å utføre de oppgavene som forskriften krever.

Vi tilbyr en pakke som inneholder de oppgavene en sikkerhetsrådgiver skal ivareta. Grunnpakken omfatter

  • fast kontaktperson og rådgivning/bistand vedr. transport av farlig gods og farlig avfall per telefon eller e-post, begrenset til 3 timer per år
  • utarbeidelse av en årlig rapport til virksomhetens ledelse om virksomhetens utøvelse i forbindelse med transport av farlig gods
  • utfylling og innsending av standardisert uhellsskjema til DSB ved eventuelle uhell vedr. håndtering av farlig gods
  • løpende oppdatering av lover og forskrifter aktuelle for transport av farlig gods og farlig avfall
  • en revisjon annet hvert år
  • revisjonsrapport

Pris er avhengig av størrelsen på virksomheten, hvor gode dagens rutiner vedrørende transport av farlig gods er, og hvor mye egeninnsats virksomheten selv ønsker å legge ned. Vi tilpasser oppgavene til den enkelte virksomhet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

brann1